Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 27η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 6 Ιουλίου
Η 27η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 6 Ιουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Μεσσήνη      02   07  –  2021   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :        11703

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

   Καλείσθε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (27η συνεδρίαση) Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’) και με τις αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & τις με αρ. 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και τις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 (Φ.Ε.Κ. 4899/06.11.2020. τεύχος Β’), την Κ.Υ.Α α/ΓΠ.οικ.: 76629 - ΦΕΚ 5255/Β/28-11-2020   στις 6 Iουλίου  2021 ημέρα Τρίτη και με ώρα έναρξης στις 12:00 π.μ., για την  λήψη απόφασης  στα Θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:  

  1. 1.     

Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2021

  1. 2.     

Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΠΕΛ 106 : Λειτουργία one stop shop / κέντρων κοινότητας ευπαθών ομάδων, με διευρυμένες υπηρεσίες –Γ’ φάση" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου της πράξης με τίτλο: «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Μεσσήνης».

  1. 3.     

Έγκριση πρακτικού της επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών & αξιολόγησης οικονομικών προσφορών διενέργεια Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Η’ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» - Προσωρινός ανάδοχος

  1. 4.     

Πληττόμενες επιχειρήσεις με υποχρεωτική απαλλαγή της υποχρέωσης καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για το μήνα Ιούνιο 2021

  1. 5.     

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018»

  1. 6.     

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΕΤΟΥΣ 2019»

  1. 7.     

Τροποποίηση προϋπολογισμού-τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2021

  1. 8.     

Έγκριση μετακίνησης αιρετών

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος