Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 7η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 15 Μαρτίου
Η 7η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 15 Μαρτίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Μεσσήνη     11 – 03 –  2021   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :        4033

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                         

Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη 7η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 15η Μαρτίου  2022 ημέρα Τρίτη και με ώρα 10:00 π.μ., δια ζώσης για πλήρως εμβολιασμούς και νοσήσαντες,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 και  σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ  για την  λήψη απόφασης  στα θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:

 1. 1.                

Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεσσήνης και της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΡΕΦΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ».

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 1. 2.                

Έγκριση πρακτικού αρμόδια επιτροπής για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΝΕΟΧΩΡΙΟ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ 8η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ»

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1. 3.                

Έγκριση 3ου ΑΠΕ του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 1ου ΑΠΕ της 1ης Σ.Σ.Ε. για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ»

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1. 4.                

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ »

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1. 5.                

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.του έργου«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ».

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1. 6.                

Έγκριση μελετών για την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση γηπέδων Δ.Ε.Μεσσήνης έτους 2022-2023» και «Συντήρηση γηπέδων Δ.Ε.Αίπειας Δ.Ε.Πεταλιδίου Δ.Ε.Ιθώμης έτους 2022-2023»  και σκοπιμότητα αυτών.

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1. 7.                

Χορήγηση παράτασης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΚ ΑΒΡΑΜΙΟΥ, ΣΤΡΕΦΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΙΠΕΡΙΟΥ ΤΟΥ Δ.ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1. 8.                

Έγκριση μελέτης, έγκριση διενέργειας υπηρεσίας: «Παροχή Υπηρεσιών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη της πολυσύχναστης παραλίας της Μπούκας του Δήμου Μεσσήνης για τα έτη 2022 και 2023» με διαγωνισμό, με ανοικτή διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ - κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης – ορισμός μελών επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών – ορισμός επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας.

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 9.                

Συγκρότηση επιτροπών βάσει του άρθρου 108 του Ν.4782/2021

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 10.             

Συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης  προσφορών προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών του άρθρου 108 του Ν. 4782/2021

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 11.             

Έγκριση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της σύμβασης υπ΄ αριθμ. πρωτ. 12668/19-07-2021 για την προμήθεια: «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΟΜΑΔΑ Β - ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 12.             

Εγκριση τεχνικής περιγραφής για την εργασία: «Έλεγχος Οικονομικής κατάστασης   χρήσης  2021  Δ. Μεσσήνης»

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 13.             

Απόδοση εντάλματος προπληρωμής               

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 14.             

Εξειδίκευση πιστώσεων δαπανών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 15.             

Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχημάτος και μετακίνησης αιρετών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος