Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Έκτακτη η 21η συνεδρίαση -με τηλεδιάσκεψη- της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 4 Μαΐου
Έκτακτη η 21η συνεδρίαση -με τηλεδιάσκεψη- της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 4 Μαΐου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Μεσσήνη           03  – 06  –  2021   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :         9741

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση  με τηλεδιάσκεψη (21η συνεδρίαση) Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’) και με τις αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & τις με αρ. 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και τις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 (Φ.Ε.Κ. 4899/06.11.2020. τεύχος Β’), την Κ.Υ.Α α/ΓΠ.οικ.: 76629 - ΦΕΚ 5255/Β/28-11-2020   στις 04 Ιουνίου  2021 ημέρα  Παρασκευή και με ώρα έναρξης στις 10:00 π.μ., για την  λήψη απόφασης  στα Θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

 

  1. 1.     

Έγκριση του τρόπου ανάθεσης, της μελέτης και των όρων της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη της πολυσύχναστης παραλίας της Μπούκας του Δήμου Μεσσήνης» - ορισμός επιτροπών.

 

 

 

Το κατεπείγον συνίσταται στο ότι η υποχρέωση ναυαγοσωστικής κάλυψης στην παραλία της «Μπούκας» έχει ξεκινήσει ήδη από 01/06/2021 σύμφωνα με το Π.Δ. 71/2021, (δεδομένου ότι η εν λόγω παραλία έχει χαρακτηριστεί από την Επιτροπή του άρθρου 11 του Π.Δ. 71/2020 πολυσύχναστη). Προκειμένου να εξασφαλισθεί το συντομότερο δυνατόν η ασφάλεια και η ποιότητα των επισκέψεων των λουομένων στην παραλία, δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα να διενεργηθεί ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός αφού δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές διαδικασίες (που όπως τεκμηριώθηκε ανωτέρω  οφείλεται σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή). Έτσι λοιπόν, εν όψει και της κορύφωσης της τουριστικής κίνησης, πρέπει να είμαστε σε θέση να προλάβουμε οποιοδήποτε δυσάρεστο συμβάν, κυρίως δρώντας εγγυητικά απέναντι στην ανθρώπινη ζωή, απαιτείται άμεσα η ανάθεση της ναυαγοσωστικής κάλυψης σε εταιρεία με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 & 32Α του Ν.4412/2016.  

  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος