Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Νέα του Δήμου » Περιβάλλον » ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η καθαριότητα του Δήμου και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν κοινωνικά αγαθά τα οποία αποκτώνται µε τη συνεχή συνεργασία πολιτών και Δήµου και διέπονται από διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώµατα.

Η διατήρηση του περιβάλλοντος καθαρού εµπίπτει στις άμεσες αρµοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχει την ευθύνη για τη δηµόσια υγεία, τη θέσπιση σχετικών κανόνων και τη διαχείριση των µέσων καθαριότητας.

Ο  ∆ήµος  µας,  ιδιαίτερα  ευαισθητοποιηµένος  στα θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος, δίνει καθηµερινή µάχη για να παραµείνουν σε  υψηλό  επίπεδο  οι  υπηρεσίες  καθαριότητας µε  την ενίσχυση  του  µηχανολογικού εξοπλισµού, τη διεύρυνση των προγραµµάτων αποκοµιδής, προγράµµατα ανακύκλωσης, την αποκοµιδή  ογκωδών   αντικειµένων,  καθαρισµό  οικοπέδων,  καθαρισµό  λαϊκών αγορών, αποκοµιδή χόρτων - κλαδιών και καθαρισµό του Δήμου µας από κάθε είδους αφίσες και διαφηµιστικό υλικό.

Ο Κανονισµός Προστασίας του Περιβάλλοντος, συντάχθηκε με σκοπό να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του Κανονισμού:

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
photo