Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Αποφάσεις » Αποφάσεις Δημάρχου » Ορισμός Εντεταλμένου συμβούλου για θέματα Πολιτισμού
Ορισμός Εντεταλμένου συμβούλου για θέματα Πολιτισμού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις Διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/
  2. Τις Διατάξεις του άρθρου 86, 75 και 88 του Ν.3463/
  3. Τις Διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/
  4. Τον ΟΕΥ του Δήμου (ΦΕΚ 3226/τ.Β΄/15.09.2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  5. Τις  υπηρεσιακές   ανάγκες   του   Δήμου   και   ειδικότερα   την   ανάγκη   ορισμού εντεταλμένου συμβούλου για την επικουρία μας και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.
  6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Δαβίλλα Γεώργιο, ως Εντεταλμένο Σύμβουλο (χωρίς αμοιβή), με δικαίωμα υπογραφής εγγράφων, επί των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Μεσσήνης και έχουν σχέση με τα θέματα πολιτισμού, καθώς και τη συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους και εν γένει πολιτιστικούς φορείς του Δήμου.

Η άσκηση των αρμοδιοτήτων θα γίνεται σε συνεννόηση με το Δήμαρχο.

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού και να  αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

    Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Αθανασόπουλος