Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » Η 40η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεσσήνης
Η 40η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεσσήνης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Μεσσήνη        11 – 12  –  2020   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :     24498

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Καλείσθε να συμμετάσχετε στη διά περιφοράς συνεδρίαση (40η συνεδρίαση) Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’) και με τις αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & τις με αρ. 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και τις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 (Φ.Ε.Κ. 4899/06.11.2020. τεύχος Β’), την Κ.Υ.Α α/ΓΠ.οικ.: 76629 - ΦΕΚ 5255/Β/28-11-2020   στις  16  Δεκεμβρίου  2020 ημέρα Τετάρτη και με ώρα έναρξης την 12:00  και λήξη την 14:00  , για την  λήψη απόφασης  στα Θέματα   της ημερήσιας διάταξης:  

  1. 1.             

Έγκριση  Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021

  1. 2.             

Αναγκαίες προσαρμογές επί του σχεδίου του προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης οικον. Έτους 2021

  1. 3.             

Επικαιροποιήση τελών έτους 2021

  1. 4.             

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης των άρθρων 12 και 44 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4674/2020 μεταξύ του Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού «Δήμος Μεσσήνης» και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. Πάρνωνας Α.Ε.” για υποβολή πρόταση χρηματοδότησης της πράξης: «Αντισεισμικές παρεμβάσεις Δημόσιων Κτιρίων του Δήμου Μεσσήνης», για ένταξη στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών

  1. 5.             

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην ΑΤ11 πρόσκληση «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» της πράξης με τίτλο  «Αντισεισμικές παρεμβάσεις Δημόσιων Κτιρίων του Δήμου Μεσσήνης»

  1. 6.             

Έγκριση Μελέτης, Κατάρτιση όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΛΙΣΘΕΝΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ   ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΖΕΡΜΠΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ»

  1. 7.             

Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 Μουσείου Χαρακτικής Τάκη Κατσουλίδη

  1. 8.             

Χορήγηση παράτασης για το έργο: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ»

  1. 9.             

Έγκριση προδιαγραφών για την «Δαπάνη επισκευή του ΚΗΥ 2722»

  1. 10.          

Έγκριση εξόδων μετακίνησης αιρετών

 

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας  καθώς επίσης και για τις απόψεις σας επί των ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας με αποστολή e-mail στο oikepmessinis@gmail.com ή τηλεομοιότυπο (fax) στο 2722022752 ή στα τηλέφωνα 2722360143 ή 2722360173.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος