Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » Η 18η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στις 25 Ιουλίου 2023 και ώρα 17:30
Η 18η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στις 25 Ιουλίου 2023 και ώρα 17:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ      21 –  07  –  2023  

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.        14799     

 ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                                              

ΠΡΟΣ:

α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

 

β) Αθανασόπουλο Γεώργιο                                            Δήμαρχο

Κοιν:

Πρόεδροι Δημ. Κοινοτήτων 

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                   

            

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην 18η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού»  που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της  του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010, στις 25 Ιουλίου 2023  ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30, για την λήψη απόφασης  στα Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Α.Α

ΘΕΜΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

  1. 1.     

Εισήγηση στο Δ.Σ για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολή

ΤΣΕΛΙΟΥ-ΜΟΥΡΟΥΦΑ

  1. 2.     

Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προς έγκριση για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης βάσει της σχετικής εγκριτικής Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών

ΤΣΕΛΙΟΥ-ΜΟΥΡΟΥΦΑ

  1. 3.     

Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2023

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

  1. 4.     

 Παραχώρηση δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων σε σωματεία, για αγώνες και προπονήσεις, αθλητική περίοδος 2023-2024

ΜΑΚΡΗΣ

  1. 5.     

Τροποποίηση της 167/2023 Α.Δ.Σ. ως προς τον προς παραχώρηση χώρο

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 6.     

Ορισμός μελών επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης προμήθειας: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 848,01 KWP ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΥΑΜ ».

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 7.     

Ορισμός μελών επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ».

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 8.     

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. για το έργο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ WC ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ»

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

  1. 9.     

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΕ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ-ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ-ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ Δ.ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

10.  

Χορήγηση παράτασης για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΔΕ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» (Αριθμός Μελέτης:1314-27/2019)

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

11.  

Χορήγηση παράτασης του έργου:   Αποπεράτωση του έργου «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για ενίσχυση υδρευτικών αναγκών από Άγιο Παύλο προς Τοπικές Κοινότητες και Δημοτική Κοινότητα Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης, Β’ Φάση (A’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)» με χορήγηση οριακής προθεσμίας από την υπηρεσία

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

12.  

Έγκριση δαπάνης για την χορήγηση νέας παροχής περιορισμένου χρόνου ισχύος  15 KVA (No 1) για την σύνδεση με το δίκτυο χαμηλής τάσης για εκδηλώσεις στην παραλία Μπούκας  από την ΔΕΔΔΗΕ.

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

13.  

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Προϋπολογισμού έτους 2023

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Νικόλαος Φύκιρης