Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » Η 31η διά περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου
Η 31η διά περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ    27 –  11 – 2020

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.       23407

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                                               

ΠΡΟΣ: α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
  β) Αθανασόπουλο Γεώργιο  Δήμαρχο

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                        

                                               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη διά περιφοράς συνεδρίαση (31η συνεδρίαση) Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’) και με τις αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & τις με αρ. 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 (Φ.Ε.Κ. 4899/06.11.2020. τεύχος Β’)  την  1 Δεκεμβρίου  2020 ημέρα Τρίτη και με ώρα έναρξης την 12:00  και λήξη την 14:00, για την  λήψη απόφασης  στα Θέματα   της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση όρων χρησιδανείου για την παραχώρηση χρήσης οριζόντιων ιδιοκτησιών Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλληλεγγύης Δήμου Μεσσήνης (Κ.Ε.Α.ΔΗ.Μ.) στο Δήμο Μεσσήνης.
2. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου.
3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για ενίσχυση υδρευτικών αναγκών από Άγιο Παύλο προς Τοπικές Κοινότητες και Δημοτική Κοινότητα Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης, Β’ Φάση (A’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)».
4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παροχής Υπηρεσιών Πέμπτου (5ου) Τριμηνιαίου Λογαριασμού Περιόδου από 01.07.2020 έως 30.09.2020 σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’  αριθμό 19SYMV004535199 2019-02-28 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεσσήνης και της Αναδόχου Εταιρείας  ‘‘Waste Water & Energy ΙΚΕ’’.
5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παροχής Υπηρεσιών Ενεργειακής Αναβάθμισης και Αυτοματοποίησης Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων χώρων Εφαρμογές Smart Cities με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Μεσσήνης για την περίοδο από 01.07.2020. έως 30.09.2020.
6. Απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού των επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
7. Υποχρεωτική μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων μηνός Νοεμβρίου 2020.
8. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης οικ. Έτους 2020.
9. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος –  Προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης οικ. Έτους 2020.

 

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας  καθώς επίσης και για τις απόψεις σας επί των ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας με αποστολή e-mail στο dsmessinis@gmail.com ή τηλεομοιότυπο (fax) στο 2722022752 ή στα τηλέφωνα 2722360173 και 2722360143.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

  Νικόλαος Φύκιρης