Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » Η 34η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου στις 11 π.μ.
Η 34η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου στις 11 π.μ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ    24 –  12 – 2020

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.      25320   

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                                               

ΠΡΟΣ:

α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

 

β) Αθανασόπουλο Γεώργιο  Δήμαρχο

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                   

                                          

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη διά περιφοράς συνεδρίαση (34η συνεδρίαση) Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’) και με τις αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & τις με αρ. 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 (Φ.Ε.Κ. 4899/06.11.2020. τεύχος Β’)  την Κ.Υ.Α α/ΓΠ.οικ.: 76629 - ΦΕΚ 5255/Β/28-11-2020 την  30 Δεκεμβρίου  2020 ημέρα Τετάρτη  και με ώρα έναρξης την 11:00  και λήξη την 12:00, για την  λήψη απόφασης  στα Θέματα   της ημερήσιας διάταξης:  

  1.  

Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης οικ. Έτους 2020. 

  1.  

Υποχρεωτική μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων μηνός Δεκεμβρίου 2020

 

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας  καθώς επίσης και για τις απόψεις σας επί των ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας με αποστολή e-mail στο dsmessinis@gmail.com ή τηλεομοιότυπο (fax) στο 2722022752 ή στα τηλέφωνα 2722360173 και 2722360143.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 Νικόλαος Φύκιρης