Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » Η 36η -διά περιφοράς- συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Μεσσήνης την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020
Η 36η -διά περιφοράς- συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Μεσσήνης την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Μεσσήνη     13 – 11  –  2020   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                        Αριθ. Πρωτ :     22472

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε σε διά περιφοράς συνεδρίαση (36η συνεδρίαση) στις  17  Νοεμβρίου  2020 ημέρα Τρίτη  ( ψηφοφορία – κατάθεση απόψεων από  12:00 έως 14:00)   «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄ 55) της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 (Φ.Ε.Κ. 4899/06.11.2020. τεύχος Β’) , για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στα Θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

     

Έγκριση Μελέτης και Κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την Υπηρεσία «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Μεσσήνης».
2.               Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ (nZEB)».
3.              Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο  «ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ (nZEB)”», στην  με Α.Π 1097/22.07.20  Πρόσκληση  του Κέντρου ανανεωσιμων πηγών και εξοικονόμησης ενέργειας (ΚΑΠΕ).
4.              Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης για την επιχείρηση «PURE PROFESSIONAL CLEANING PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», για το συνοπτικό διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ TOY ΠΡΟΣΩΠΩΝ».
5.              Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο: «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΕΤΟΥΣ 2020» ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ».
6.              Ασφάλιση των ΚΗΙ 2935 & ΚΗΙ 2944 επιβατικών οχημάτων.
7.              Απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού των επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
8.               Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας θερμικής κάμερας για τον έλεγχο της κεντρικής εισόδου του Δημαρχείου.
9.              Έγκριση προδιαγραφών για την «Δαπάνη επισκευής του ΚΗΥ 2722    Απορριμματοφόρου του Δήμου Μεσσήνης».
10.          Εξειδίκευση πιστώσεων.
11.          Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος-προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
12.          Έγκριση εξόδων μετακίνησης αιρετών.

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος