Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » Η 37η -διά περιφοράς- συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στις 2 μ.μ.
Η 37η -διά περιφοράς- συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στις 2 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Μεσσήνη     19 – 11  –  2020   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :     22862

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Καλείσθε σε διά περιφοράς συνεδρίαση (37η συνεδρίαση) της Οικονομικής Επιτροπής στις  23  Νοεμβρίου  2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00  ( ψηφοφορία – κατάθεση απόψεων από  12:00 έως 14:00)   «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄ 55) της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 (Φ.Ε.Κ. 4899/06.11.2020. τεύχος Β’)  , για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στα Θέματα   της ημερήσιας διάταξης:

          

1.             
Ορισμός μελών επιτροπής αξιολόγησης προσφορών – ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».
2.              Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την σύναψη συμφωνίας –πλαίσιο προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2024» στις κατηγορίες Β,Δ,ΣΤ.
3.              Γνωμοδότηση αναφορικά με τη χορήγηση εντολής στο δικηγόρο Αθηνών, κ. Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο όπως παραστεί ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Αναστολών Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 2αν Δεκεμβρίου 2020 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή και από διακοπή δικάσιμο και εκπροσωπήσει το Δήμο Μεσσήνης ως πολιτικώς ενάγοντα και υποστηρίζοντα την κατηγορία στη συζήτηση της από 15-7-2020 αίτησης της εταιρίας Κέντωρ ΑΕ (πρώην Energa AE), περί διορθώσεως-συμπληρώσεως της υπ. αρ. 2533/2019 καταδικαστικής αποφάσεως του Α΄ Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών (σύνθεση της 17-12-2018, ποινική υπόθεση ENERGA – HELLAS POWER).
4.              Έγκριση προδιαγραφών εργασίας: <<επισκευή κάδων απορριμμάτων».
5.              Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος-προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
6.              Έγκριση εξόδων μετακίνησης αιρετών.

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος