Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » Η 38η διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα στις 30 Νοεμβρίου 2020
Η 38η διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα στις 30 Νοεμβρίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Μεσσήνη        26 – 11  –  2020   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :     23301

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Καλείσθε να συμμετάσχετε στη διά περιφοράς συνεδρίαση (38η συνεδρίαση) Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’) και με τις αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & τις με αρ. 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 (Φ.Ε.Κ. 4899/06.11.2020. τεύχος Β’)   στις  30  Νοεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και με ώρα έναρξης την 12:00  και λήξη την 14:00, για την λήψη απόφασης  στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.              Αποδοχή έκτακτης χρηματοδότησης-επιχορήγησης ποσού 123.931,41€  «Κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19»
2.              Παράταση ισχύος προσφορών και παράταση ισχύος εγγυητικών συμμετοχής στον διαγωνισμό εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ στις Τ.Κ. ΑΒΡΑΜΙΟΥ, ΣΤΡΕΦΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΙΠΕΡΙΟΥ ΤΟΥ Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ» ΠΡΟΫΠ. 868.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
3.              Έγκριση 2ης παράτασης της διάρκειας ισχύος συμβάσεων και άσκηση δικαιώματος προαίρεσης για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019».
4.              Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Μεσσήνης», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)».
5.              Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής αιτήματος παράτασης της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Μεσσήνης» στη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
6.              Υποχρεωτική μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων μηνός Νοεμβρίου 2020.
7.              Αποδοχή Δωρεάς παραδοσιακών ενδυμασιών & αντικειμένων.
8.              Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος-προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
9.              Έγκριση εξόδων μετακίνησης αιρετών.

 

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας  καθώς επίσης και για τις απόψεις σας επί των ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας με αποστολή e-mail στο oikepmessinis@gmail.com ή τηλεομοιότυπο (fax) στο 2722022752 ή στα τηλέφωνα 2722360143 ή 2722360173.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος