Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » Η 39η -διά περιφοράς- συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου
Η 39η -διά περιφοράς- συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Μεσσήνη        04 – 12  –  2020   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :     23881

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Καλείσθε να συμμετάσχετε στη διά περιφοράς συνεδρίαση (39η συνεδρίαση) Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’) και με τις αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & τις με αρ. 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και τις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 (Φ.Ε.Κ. 4899/06.11.2020. τεύχος Β’), την Κ.Υ.Α α/ΓΠ.οικ.: 76629 – ΦΕΚ 5255/Β/28-11-2020   στις  8  Δεκεμβρίου  2020 ημέρα Τρίτη και με ώρα έναρξης την 12:00  και λήξη την 14:00, για την  λήψη απόφασης  στα Θέματα   της ημερήσιας διάταξης:

1.              Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης και Δήμου Μεσσήνης για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Βελτίωση Υποδομών Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Μεσσήνης» εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της, έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
2.              Έγκριση μελέτης με τίτλο : «Αθλητικές υποδομές στο Αθλητικό κέντρο Λαζαρίνας της Δ.Ε. Μεσσήνης του Δ. Μεσσήνης».
3.              Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης Μεταξύ των : «Ελληνικό Δημόσιο – Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» και του Δήμου Μεσσήνης, για την Πράξη: «Αθλητικές υποδομές στο Αθλητικό κέντρο Λαζαρίνας της Δ.Ε. Μεσσήνης του Δ. Μεσσήνης» και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
4.              Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – ΦΙΛΤΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΩΡΕΥΤΩΝ»- κατακύρωση διαγωνισμού.
5.              Έγκριση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών των ωφελούμενων μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, από Ι.Π., μέχρι την καταβολή πίστωσης στο δήμο (από τον ΟΑΕΔ) για την αποφυγή προστίμου από το ΙΚΑ.
6.              Έγκριση προδιαγραφών για την «Προμήθεια υλικών για επισκευές στο αρδευτικό δίκτυο του γηπέδου της Τ.Κ.Βαλύρας».
7.              Έγκριση δαπανών και κονόχρηστων περιόδου 02/2020 έως 11/2020 ακινήτου Δήμου επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης 8, Αθήνα
8.              Χορήγηση παράτασης για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΔΕ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ».
9.              Απόδοση εντάλματος προπληρωμής.
10.           Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος-προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
11.           Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
12.           Έγκριση εξόδων μετακίνησης αιρετών.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας  καθώς επίσης και για τις απόψεις σας επί των ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας με αποστολή e-mail στο oikepmessinis@gmail.com ή τηλεομοιότυπο (fax) στο 2722022752 ή στα τηλέφωνα 2722360143 ή 2722360173.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος