Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » Η 42η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου στις 9 π.μ.
Η 42η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου στις 9 π.μ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Μεσσήνη        24 – 12  –  2020   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :    25317     

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

 Καλείσθε να συμμετάσχετε στη διά περιφοράς συνεδρίαση (42η συνεδρίαση) Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’) και με τις αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & τις με αρ. 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και τις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 (Φ.Ε.Κ. 4899/06.11.2020. τεύχος Β’), την Κ.Υ.Α α/ΓΠ.οικ.: 76629 - ΦΕΚ 5255/Β/28-11-2020   στις  29  Δεκεμβρίου  2020 ημέρα Τρίτη και με ώρα έναρξης την 09:00  και λήξη την 10:00  , για την  λήψη απόφασης  στα Θέματα   της ημερήσιας διάταξης:  

  1. 1.     

Εγκριση και Παραλαβή της Μελέτης «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ».

  1. 2.     

Εγκριση και Παραλαβή της Μελέτης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

  1. 3.     

Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Μεσσήνης», στην Α.Π. 14575/24-07-2020 Πρόσκληση ΑΤ05 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική οδοποιία».

  1. 4.     

Eγκριση σκοπιμότητας σύναψης  προγραμματικής συμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ, ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Τ.Κ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» και  έγκριση των όρων αυτής.

  1. 5.     

Eγκριση σκοπιμότητας σύναψης  προγραμματικής συμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτησης μεταλλικής λυόμενης κερκίδας στο Δημοτικό γήπεδο Βαλύρας  και στο Δημοτικό Γήπεδο Αγίου Νικολάου Μπούκας στο Δήμο Μεσσήνης» και  έγκριση των όρων αυτής.

  1. 6.     

Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή

  1. 7.     

Τροποποίση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

 

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας  καθώς επίσης και για τις απόψεις σας επί των ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας με αποστολή e-mail στο oikepmessinis@gmail.com ή τηλεομοιότυπο (fax) στο 2722022752 ή στα τηλέφωνα 2722360143 ή 2722360173.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος