Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Επιτρ. Ποιότητας Ζωής » Η 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 25 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι
Η 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 25 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μεσσήνη    18 –06  – 2021 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ:    10822 

 

 

Προς:   Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                        

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Καλείσθε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση  με τηλεδιάσκεψη (4η συνεδρίαση)  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’) και με τις αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & τις με αρ. 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και τις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 (Φ.Ε.Κ. 4899/06.11.2020. τεύχος Β’), την Κ.Υ.Α α/ΓΠ.οικ.: 76629 - ΦΕΚ 5255/Β/28-11-2020   στις 25 Ιουνίου  2021 ημέρα  Παρασκευή και με ώρα έναρξης στις 12:00 μ., για την  λήψη απόφασης  στα Θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:  

 

  1. 1.             

Λήψη απόφασης επί αίτησης για χρήση κοινοχρήστου χώρου

  1. 2.             

Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου και έγκρισης κατασκευής πεζοδρομίου με υποβιβασμένη στάθμη και απότμηση για την εξυπηρέτηση εγκατάστασης λειτουργίας πλυντηρίου-λιπαντηρίου επί της οδού Κουμάντου στη Μεσσήνη (Ο.Τ.240)

  1. 3.             

Λήψη απόφασης επί αίτησης Δημοτών

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζώης

 

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος