Πολιτικός γάμος

Δικαιολογητικά

 1. Για κατοίκους Έλληνες Υπηκόους:
 2. Αίτηση(χορηγείται έντυπη από την υπηρεσία).
 3. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης.
 4. Δήλωση του νόμου 1599/1986 όπου βεβαιώνεται ότι «δε συντρέχει στο πρόσωπό μου ή στις σχέσεις μου με το άτομο που πρόκειται να παντρευτώ κανένα από τα κωλύματα των άρθρων 1350 – 1351 – 1352 – 1354 – 1356 – 1357 – 1360 του Α.Κ. του οποίου έλαβα γνώση, είμαι κάτοικος και ο γάμος μου είναι (πρώτος, δεύτερος κ.λ.π.)»
 5. Για ανηλίκους κάτω των 18 ετών, χρειάζεται δικαστική απόφαση. Διαζευκτήριο
 6. Μητροπόλεως για τους Διαζευγμένους ή δικαστική απόφαση (γάμος πολιτικός) ή Ληξιαρχική πράξη Θανάτου εφόσον υπάρχει θάνατος. Ληξιαρχική πράξη προηγούμενου Γάμου με καταχωρημένο διαζύγιο.
 7. Γνωστοποίηση γάμου σε ημερήσια τοπική εφημερίδα (ολόκληρη η σελίδα.
 8. Λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ ή μισθωτήριο (σημείωση: η άδεια γάμου εκδίδεται στον τόπο κατοικίας).

Για κατοίκους ξένους Υπηκόους:

 1. Aδεια γάμου μεταφρασμένη και σφραγισμένη επίσημα, συνοδευόμενη από τη Σφραγίδα της Χάγης για τις χώρες της Συνθήκης.
 2. Άδεια παραμονής ή βίζα για τις χώρες εκτός ΕΟΚ,. Εάν η άδεια γάμου πρέπει να εκδοθεί στην πατρίδα μας είναι απαραίτητα τα εξής δικαιολογητικά:
 3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης μεταφρασμένη και επικυρωμένη επίσημα συνοδευόμενη από τη Σφραγίδα της Χάγης για τις χώρες της Συνθήκης.
 4. Βεβαίωση από την οικεία Προξενική ή άλλη αρμόδια αρχή περί του ότι δεν υπάρχει κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός
 5. Άδεια παραμονής ή βίζα για τις χώρες εκτός ΕΟΚ
 6. Γνωστοποίηση γάμου σε ημερήσια τοπική εφημερίδα
 7. Διπλότυπο είσπραξης ονομαστικό 17.60 € ή παράβολο χαρτοσήμου 5 € Χ3 Διπλότυπο είσπραξης ονομαστικό 17.60 € ή παράβολο χαρτοσήμου 5 € Χ3
 8. Για τους υπηκόους της Συρίας ειδική έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών Συρίας και την εδώ πρεσβεία της Συρίας ότι μπορεί να τελέσει γάμο ενώπιον Αλλοδαπής Αρχής μεταφρασμένη επίσημα.