ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΚΡΑΤ

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα: 5-7
Προτεινόμενος χρόνος ενασχόλησης:
45 λεπτά

Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα στόχος να εισάγει στα παιδιά βασικές έννοιες προγραμματισμού προκειμένου  να αναπτύξουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων,  επιμονής και υπολογιστικής σκέψης.

Σε κάθε επίπεδο, δίνονται και πληροφορίες μέσα στο ”παιχνίδι“ για το τι πρέπει να κάνει κάθε φορά ο μαθητής.

Δραστηριότητα 4:

https://studio.code.org/s/coursea-2020/stage/4/puzzle/2

Δραστηριότητα 5:

https://studio.code.org/s/coursea-2020/stage/5/puzzle/2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΚΡΑΤ
photo