Προγραμματίζοντας το θεριστή

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα: 7-9
Προτεινόμενος χρόνος ενασχόλησης:
 45 λεπτά

Μέσα από την υλοποίηση αυτής της δραστηριότητας οι μαθητές εξοικειώνονται με τον προγραμματισμό καθώς μαθαίνουν να χειρίζονται και διερευνούν έτοιμα προγράμματα.

Οι μαθητές τοποθετούν τα πλακίδια εντολών σε ακολουθία, για να βοηθήσουν τον κύριο πρωταγωνιστή να ολοκληρώσει το έργο του.

Σε κάθε επίπεδο, δίνονται οι πληροφορίες για το τι πρέπει να κάνει κάθε φορά ο μαθητής μέσα στο ”παιχνίδι“.

Δραστηριότητα 5:

https://studio.code.org/s/courseb-2020/stage/5/puzzle/2

Δραστηριότητα 7:

https://studio.code.org/s/courseb-2020/stage/7/puzzle/2

Προγραμματίζοντας το θεριστή
photo