Μεταδημότευση (Διαζευγμένος)

Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση για μεταδημότευση (χορηγείται έντυπη από την υπηρεσία).
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση με πλήρη στοιχεία από το Δήμο ή τη Κοινότητα στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος(μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).
  3. Βεβαίωση Δημάρχου για διετή τουλάχιστον κατοικία στο Δήμο ή μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την πλησιέστερη ΔΟΥ ή βεβαίωση σχολείου ότι τα παιδιά φοιτούν για τουλάχιστον 2 έτη σε σχολείο του Δήμου.

Διευκρινίσεις
Δεν απαιτείται η βεβαίωση της διετούς κατοικίας για τη μεταδημότευση α) των πρώην συζύγων λόγω λύσεως του γάμου, για να αποκτήσουν τη δημοτικότητά που είχαν πριν το γάμο και β) προκειμένου να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του. Η δυνατότητα στην περίπτωση αυτή παρέχεται μόνο για μία φορά. (Στην περίπτωση αυτή, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία πρέπει να δηλώνεται η εφάπαξ χρήση αυτής της δυνατότητας).

Για τη δημοτολογική τακτοποίηση εφόσον υπάρχουν ανήλικα τέκνα των οποίων οι γονείς τελούν σε διάζευξη αρκεί η ανάθεση με δικαστική απόφαση της επιμέλειας στον ένα γονέα, ο οποίος μπορεί να ασκήσει το σχετικό δικαίωμα για τη μεταδημότευση των ανηλίκων τέκνων. (Άρθρο 8 του Ν.δ/τος 497/1991).