Μεταδημότευση (Έγγαμος)

Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση για μεταδημότευση.
  2. Πιστοποιητικό γεννήσεως για μεταδημότευση με πλήρη στοιχεία.
  3. Βεβαίωση Δημάρχου για διετή τουλάχιστον κατοικία στο Δήμο ή μισθωτήριο συμβόλαιο από πλησιέστερη ΔΟΥ.

Διευκρινίσεις
Δεν απαιτείται η βεβαίωση της διετούς κατοικίας για μεταδημότευση, όταν α) ο ένας σύζυγος θελήσει να αποκτήσει τη δημοτικότητα του άλλου και β) ο ενήλικας θελήσει να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του, στο Δήμο που πρόκειται να μεταδημοτεύσει. Η δυνατότητα στην περίπτωση αυτή παρέχεται μόνο για μία φορά. (Στην περίπτωση αυτή, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία πρέπει να δηλώνεται η εφάπαξ χρήση αυτής της δυνατότητας.)

Αν ένας από τους γονείς μεταδημοτεύσει, οι γονείς προσδιορίζουν με αμετάκλητη δήλωση τους, στο Δήμο απʼ όπου μεταδημοτεύσει τη δημοτικότητα των ανήλικων τέκνων τους. Αν για οποιοδήποτε λόγο δε γίνει η παραπάνω δήλωση, ταανήλικα τέκνα που έχουν τη δημοτικότητα του γονέα που μεταδημοτεύει, ακολουθούν τη νέα δημοτικότητα, αν όμωςδεν την έχουν, διατηρούν τη δημοτικότητά τους (Άρθρο 8 παρ.1,2 του π.δ/τος 497/1991).