Αρχική » Ο ΔΗΜΟΣ » Διοίκηση » Δημοτικό Συμβούλιο » Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης
Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης

Το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα “Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποτελείται σήμερα από 29 Δημοτικούς Συμβούλους που εκλέγονται κάθε 5 χρόνια. Από αυτούς 17 ανήκουν στην παράταξη της πλειοψηφίας, επικεφαλής της οποίας είναι ο Δήμαρχος. Οι υπόλοιποι 12 ανήκουν στους μειοψηφήσαντες συνδυασμούς. Επικεφαλής του κάθε συνδυασμού είναι ο σύμβουλος που ήταν υποψήφιος Δήμαρχος. Στο παρόν Δημοτικό Συμβούλιο έχουν εκλεγεί και συμμετέχουν σύμβουλοι από τρεις συνδυασμούς.

Το Προεδρείο εκλέγεται κάθε 2,5 χρόνια, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου.

Ο Πρόεδρος προτείνεται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, ο Αντιπρόεδρος προτείνεται από την μείζονα παράταξη της μειοψηφίας και ο γραμματέας από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας.

photo

Η σύνθεση του Προεδρείου από 3-1-24 έως 30-6-26 έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:  ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΘΟΥΛΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αναλυτικά η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου:

 1. ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
 2. ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 3. ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 4. ΓΕΩΡΓΑΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
 5. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
 6. ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
 7. ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
 8. ΜΑΚΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 9. ΜΠΕΣΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 10. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 11. ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 12. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
 13. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 14. ΤΡΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 15. ΤΣΕΛΙΟΥ-ΜΟΥΡΟΥΦΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ
 16. ΦΥΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 17. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 18. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 19. ΓΙΑΝΝΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 20. ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
 21. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
 22. ΔΟΥΡΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 23. ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΘΟΥΛΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 24. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 25. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 26. ΜΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
 27. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 28. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 29. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Σύμφωνα με το αρ. 67 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3852/2010) “Ο Πρόεδρος καλεί επίσης το Συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο Δήμαρχος ή η Δημοτική Επιτροπή (αντικαθιστά την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής), ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του Συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας”. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη στην οποία αναγράφει υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος, ή η Δημοτική Επιτροπή.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του Προέδρου ή του Δημάρχου ή Συμβούλου Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι’ αυτό, με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες και σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά. Το Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του. Λαμβάνει τις αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που να ορίζει διαφορετικά.

Κάθε απόφαση παίρνει ιδιαίτερο αριθμό και την αρχή κάθε χρόνου γίνεται νέα αρίθμηση των αποφάσεων αυτών. Τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δημοσιεύεται πίνακας στον οποίο σημειώνονται τα θέματα που συζητήθηκαν, ο αριθμός των αποφάσεων και περίληψη του περιεχομένου τους.

Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει εγγράφως κυρωμένα αντίγραφα συγκεκριμένων πρακτικών και αποφάσεων ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων.

Με φροντίδα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου όλες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Η μη δημοσίευση των αποφάσεων στην ιστοσελίδα δεν συνιστά λόγο ακυρότητας της απόφασης. Οι αποφάσεις που παίρνει το Δημοτικό Συμβούλιο στέλνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες προς υλοποίηση και ορισμένες απ’ αυτές στον Ελεγκτή Νομιμότητας, για έλεγχο νομιμότητας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συζητεί και αποφασίζει:

 • για όλα τα θέματα που αφορούν στο Δήμο εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε σε Επιτροπή του.
 • εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.
 • ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.
 • καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 67 του παρόντος.
 • ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.
 • μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην Δημοτική Επιτροπή αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό της.
Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης
photo