Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Ανακοινώσεις » Ανακοίνωση για την απευθείας παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας
Ανακοίνωση για την απευθείας παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Καλούνται οι ενδιαφερόμενες όμορες με τον αιγιαλό στον Δήμο Μεσσήνης,  ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που επιθυμούν την μίσθωση αιγιαλού – παραλίας  να υποβάλουν αίτηση προς το αρμόδιο Τμήμα Εσόδων του Δήμου έως τις 15 Ιουνίου 2023 προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση μίσθωσης,
  2. Αποτύπωση του προς παραχώρηση χώρου με αναφορά στις συντεταγμένες του και το εμβαδόν του σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του ν. 4281/2014, ή σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «ΘΕΑΣΗ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΩΝ» του gov.gr ή σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται,
3.    Άδεια λειτουργίας / γνωστοποίηση λειτουργίας του καταστήματος/   ξενοδοχειακής μονάδας,
4.    Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρ. 13 του Ν. 2971/2001 χρήσεις για την εν λόγω παραχώρηση,
5.    Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο Μεσσήνης, από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Μεσσήνης (η βεβαίωση δύναται να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα),
6.    Υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η μη ύπαρξη αυθαίρετων κατασκευών έμπροσθεν της επιχείρησης και ότι δεν έχει γίνει κατάληψη του προς μίσθωση χώρου,
7.    Υπεύθυνη δήλωση  ότι δεν έχει εκδοθεί πράξη άμεσης απομάκρυνσης αυθαίρετων κατασκευών / πραγμάτων σε βάρος του ο ιδίου, του/της σύζυγός του, συγγενών του εξ αίματος και εξ αγχιστείας μέχρι το δεύτερο βαθμό, καθώς και σε ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες ή ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, στις οποίες είναι εταίρος,  
8.    Τα νομικά πρόσωπα οφείλουν να υποβάλουν ισχύον καταστατικό και πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης τους.
 Η μίσθωση γίνεται για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών και ξαπλωστρών.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε στη Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : protocol@messini.gr. 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που μεταξύ της αιτηθείσας επιχείρησής και του αιγιαλού –παραλίας παρεμβάλλεται δημόσια έκταση – παλαιός αιγιαλός θα πρέπει να προσκομισθεί μισθωτήριο, που έχει συναφθεί με την ΕΤΑΔ ΑΕ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2722360123, 2722360187 και 2722360102 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.