Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προκηρύξεις » ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

Ο Δήμος Μεσσήνης  προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» με προϋπολογισμό 186.290,32€ + 44.709,68€ (ΦΠΑ 24%) = 231.000,00 ΕΥΡΩ.

Το έργο ανήκει στην κατηγορία: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (ΟΜΑΔΕΣ Α,Β,Γ,Δ ποσού 151.602,78€) και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ Ε ποσού 27.971,37€).

  Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

 Οδός                 :  Δημάρχου Π. Πτωχού Τ.Κ. 24200 Μεσσήνη

 Ταχ. Κώδ.          :  24200

 Τηλ.                  :  27223-60181

Ε-mail               :  messini@otenet.gr, vaggelopoulou@messini.gr

 Πληροφορίες    :  Βασιλική Αγγελοπούλου

        Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

      Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών  την 14η-05-2024,  ημέρα  Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16η-05-2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

 Συνημμένα αρχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

04 ΕΣΥ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΕΕΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΣΧΕΔΙΑ ΑΚΡΙΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΥ