Αρχική » e-Υπηρεσίες » Αναστολή Πρόστιμου Ανέργεσης Διατήρησης Ποσού
Αναστολή Πρόστιμου Ανέργεσης Διατήρησης Ποσού

Παρακαλώ όπως επισυνάψετε την αίτηση συμπληρωμένη καθώς όπως και τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για αναστολή του βεβαιωμένου προστίμου ανέργεσης/διατήρησης ποσού είναι τα παρακάτω:

 

  • Βεβαίωση περαίωσης διαδικασίας του Ν.4178/13 ή Ν.4495/17 με α/α......, με πλήρη τεχνική έκθεση
  • Σχέδια της δήλωσης Ν. ..../.... σφραγισμένα από τον αρμόδιο μηχανικό.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του αρμόδιου μηχανικού ότι τα παραπάνω σχέδια είναι ίδια με αυτά που θα εισαχθούν στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ για την με α/α ..... δήλωση στο Ν.4178/13 ή Ν.4495/17 (θεωρημένη για την γνησιότητα υπογραφής).
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του/των ιδιοκτήτη/ιδιοκτητών με αναγραφή τεχνικών στοιχείων σύμφωνα με την εγκ.17/2012 του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (θεωρημένη για την γνησιότητα υπογραφής).
  • Υπεύθυνη Δήλωση του αρμόδιου μηχανικού, όπου θα αιτιολογεί ο μηχανικός τις διαφοροποιήσεις από την απο .... έκθεση αυτοψίας.
  • Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. ή της Ταμειακής Υπηρεσίας (ανάλογα την θέση του αυθαιρέτου σε Δημοτική Ενότητα Δήμου) με αρ. πρωτ. ..... περί του οφειλόμενου ύψους προστίμων.